thessaloniki free walking tours

sweets

SWEETS

  Trigona panoramatos

Trigona panoramatos

  Tsoureki

Tsoureki

  Bougatsa with crema

Bougatsa with crema

  Galaktobureko

Galaktobureko

  kourkoubinia

kourkoubinia

  Loukoumades

Loukoumades

  Touloubakia

Touloubakia

  Glyko tou koutaliou (different flavours)

Glyko tou koutaliou (different flavours)

  Stafidopsomo (bread with raisins)

Stafidopsomo (bread with raisins)

  Caprice pourakia (chocolate cigars)

Caprice pourakia (chocolate cigars)